Haworthiaobtusavarpiliferaftruncata1.jpg ハオルチア オブツーサ ピリフェラ トゥルンカータ1