Haworthiaobtusavarpiliferaftruncata2.jpg ハオルチア オブツーサ ピリフェラ トゥルンカータ2