Haworthiaobtusavarpiliferaftruncata3.jpg ハオルチア オブツーサ ピリフェラ トゥルンカータ3